सिमेन्ट बोकेको ट्रक दुर्घटना

मेचीकाली संवाददाता

१६ असार २०७८, बुधबार
446 shares
b'3{6gfu|:t 6«s bdf}nL, !^ c;f/ M k[YjL /fhdfu{cGtu{t tgx'Fsf] Jof; gu/kflnsf–!@ 3fF;Ls'jfdf dªunaf/ b'3{6gfu|:t 6«s . bfªaf6 l;d]G6 lnP/ kf]v/f cfpFb} u/]sf] 6«s b'3{6gfdf k/]sf] xf] . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]÷ /f;;

दमौली, असार १६ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ घाँसीकुवामा मङ्गलबार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक । दाङबाट सिमेन्ट लिएर पोखरा आउँदै गरेको ट्रक दुर्घटनामा परेको हो । तस्वीर: रासस